Xin Lễ/Khấn

Xin quí vị điền đơn Xin Lễ / Xin Khấn dưới đây để được các hội viên cầu nguyện trong Thánh Lễ Đầu Tháng.