Cộng Đoàn Westminster

Đức Cha Kevin Vann và Cha Nguyễn Văn Tuyên, Chánh Xứ Cộng Đoàn Westminster, đã cử hành Thánh Lễ Đầu Tháng tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang.. (Video).