Cộng Đoàn St. Barbara

Cha Trịnh Ngọc Danh, Cha Christ Phạm, Chánh Xứ Cộng Đoàn St. Barbara, cùng với Đức Cha Nguyễn Thái Thành