Cộng Đoàn Christ Cathedral

Cha Bảo Chánh Xứ Cộng Đoàn Christ Cathedral cùng với Đức Cha Nguyễn Thái Thành