Testing Left Color

Create 2 columns. Left Column, Set Background to Bule Color. Text for Right Column and Left Column Auto Adjust.

Phúc Âm
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các
ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông
rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh; đoạn ông cho tá điền
thuê, rồi đi phương xa. Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần
hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này,
giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước,
nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến
với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy
con trai ông chủ liền bảo nhau: “Đứa con thừa tự kia rồi: Nào anh em! Chúng ta
hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó”. Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho
mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào? Các ông trả lời: “Ông
sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp
phần hoa lợi”. Chúa Giêsu phán: “Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh
Thánh sao:” ‘Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc; đó là việc
Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta’? Bởi vậy, Ta bảo các ông: Nước
Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa
trái”. Các Thượng tế và biệt phái nghe dụ ngôn đó, thì hiểu Người ám chỉ về
mình. Họ liền tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì thiên hạ đều tôn
Người là Tiên tri.
Đó là lời Chúa