One Column Pic & Text

Hội Đức Mẹ La Vang

Testing again.xc’x><<<<<<<<<<<<<hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhjZCHVKJhcvhjkjhczkhkhcvhzkhchkhcvkjhcvkhkhjkjzchvkhzcvhkjhzckjhkzchvhkjzhvcKJHkjhkjhckvzhkhkzhvkhkjzvHKhzvkjhkvzhkhzvhkzvhckhzvckjhvkzcjhkjzhvckjhvzckjhkjvzcjj

Thánh Lễ Thứ Bảy Đầu Tháng 04/12/2021 tại Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô Giáo Phận Orange California do Đức Cha Thomas Nguyễn Thái Thành Chủ Tế với rất đông giáo dân Giáo Phận Orange và các giáo dân từ những vùng phụ cận ̣̣(xem thêm)